Expresní doručení zásilek po Praze za jednotnou cenu

figures

 
 

Registrace Odesílatele


Jméno: Příjmení:
Mobil:
Firma: IČ:
DIČ:
Ulice: Č.p.: Č.o.:
PSČ: Město:
Váš email slouží zároveň jako přihlašovací jméno k Vašemu účtu
Email:
Heslo: Heslo znovu:
 
Heslo pro komunikaci:
Souhlasím se Všeobecnými podmínkami      

Všeobecné podmínky
  Všeobecné podmínky společnosti z-do.cz s. r. o., se sídlem Ječná 39a/243, 120 00 Praha, IČ: 24680371.
Platné od 1. dubna 2011

Přečíst a porozumět, podmínka všech podmínek.
Základní podmínka všech podmínek zní přečíst a porozumět. Pokud tak neučiníte a přesto budete s našimi Všeobecnými podmínkami souhlasit, jistě Vás nezaskočíme. Přidáte-li se k nám a vlastnosti jako zodpovědnost, slušnost, poctivost a zdravý rozum jsou pro Vás zcela přirozené, není třeba se ničeho bát!
Tyto podmínky jsou tu od toho, abychom měli zdokumentováno co vše je  závazné.

1 Ustanovení platná pro všechny Uživatele
1.1 Pojmy, definice a významy
(1) „Adresát“ je osoba, které je určena Zásilka, je oprávněna takovou Zásilku převzít. Adresátem může být fyzická i právnická osoba.
(2) „Ceník“ je označení pro veřejně  přístupný dokument (především na Webu), který obsahuje veškeré poplatky příp. příplatky.
(3) „Doručování“ je souhrnné označení pro převzetí, přepravení, předání a s tím související činnosti pro řádný pohyb Zásilky. Patří sem rovněž i informovaní Uživatelů, zejména prostřednictvím mluvené (telefonicky) i nemluvené elektronické komunikace (SMS zprávy, email).
(4) „Doručovatel“ je osoba, která má oprávnění vykonávat Doručování, na základě Písemné dohody mezi ním a Poskytovatelem.
(5) „Heslo“ je libovolná kombinace znaků o stanovených parametrech, které spolu s Uživatelským jménem umožňuje přihlášení k Uživatelskému učtu.
(6) „Odesílatel“ je osoba, která na základně souhlasu se Všeobecnými podmínkami, je oprávněna využívat všech dostupných služeb nabízených Poskytovatelem.
(7) „Online formulář“ je označení pro elektronický dokument umístěný na internetových stránkách Poskytovatele, který slouží pro zadání požadavků a dat Uživatelů.
(8) „Osobní údaje“ je pro potřeby těchto Všeobecných podmínek myšleno jméno, příjmení, adresa, RČ, telefonní číslo, emailová adresa, bankovní účet nebo také obchodní firma, IČ, DIČ.
(9) „Písemná dohoda“ je označení pro písemný dokument, který je vyhotoven v psané a vytištěné podobě opatřené náležitostmi obecně uznávanými (podpisy smluvních stran, příp. jejich zástupci a dále také případně razítkem).
(10) „Poskytovatel“ je společnost z-do.cz s. r. o. Ječná 243/39a, 1200 Praha 2, IČ: 24680371, DIČ: CZ24680371. Společnost je zapsána v oddílu C, vložky 165595 obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.
(11) „Předmět doručení“ je označení pro věc nebo soubor věcí které obsahuje Zásilka.
(12) „Přepravní list zásilky“ tiskopis, který slouží pro vzájemné informování a potvrzování provedených úkonů mezi Odesílatelem event. Zadavatelem , Doručovatelem, Adresátem, a Poskytovatelem.
(13) „Služba“ je souhrnné označení pro termíny informativní služby a Doručování.
(14) „Třetí osoba“ je označení pro jakoukoliv fyzickou nebo právnickou osobu.
(15) „Uživatel“ je souhrnné označení pro kohokoliv, kdo navštíví Web nebo využije Služeb poskytované prostřednictvím Webu Poskytovatele. 
(16) „Uživatelské jméno“ je libovolný nebo Poskytovatelem určený soubor znaků jednoznačně určující Uživatelský účet.
(17) „Uživatelský účet“ je prostor na Webu Poskytovatele, kam je Uživateli přístup povolen pouze na základě splnění a schválení příslušných ustanovení Poskytovatele a pokud má Uživatel platnou registraci. Vstup je možný pouze po zadání Uživatelského jména a Hesla.
(18) „Všeobecné podmínky“ označují tento dokument upravující jednotlivé vztahy mezi smluvními stranami, tj. mezi Poskytovatelem a Uživatelem.
(19) „Web“ je označení internetových stránek Poskytovatele, které jsou umístěny na internetové doméně www.zdo.cz, přístup k úvodní internetové stránce, je možný několika způsoby (všechny varianty jsou svým významem totožné):
a) dlouhá varianta    http://www.zdo.cz
b) střední varianta    www.zdo.cz
c) krátká varianta    zdo.cz
(20) „Zásilka“ je označení pro předmět, který obsahuje Předmět doručení, je bezpečně uložen v odpovídajícím obalu (krabice, obálky apod.) a nese viditelně náležitosti pro řádné doručení. Tím je myšlena především adresa Odesílatele a adresa Adresáta.
(21) „Zadavatel“ je označení pro takového Uživatele, který zadal a z jehož účtu je hrazen požadavek na Doručení Zásilky, není fyzicky přítomný při odeslání a zároveň ani u převzetí Zásilky.
(22) „Závazné potvrzení požadavku na doručení Zásilky“ takto je označeno rozhodnutí, kterým Odesílatel potvrzuje odeslání požadavku, které již nelze odvolat.

1.2 Základní ustanovení
(1) Každý Uživatel je povinen seznámit se se Všeobecnými podmínkami v celém rozsahu a s navazujícími dokumenty, pokud se na ně Všeobecné podmínky odkazují.
(2) Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné od okamžiku vstupu do právního vztahu s Poskytovatelem. Souhlas se Všeobecnými podmínkami Uživatel vyjádří buď stisknutím příslušného tlačítka Online formuláře, nebo užíváním Webu.
(3) Není-li stanoveno jinak, je smluvní vztah uzavřen na dobu neurčitou.
(4) Všeobecné podmínky a jejich jakákoliv část může být kdykoliv doplňována, rozšiřována, měněna nebo rušena.
(5) Tyto Všeobecné podmínky a jejich jakákoliv část neplatí pouze za předpokladu, že mezi Uživatelem a Poskytovatelem došlo ke zvláštní Písemné dohodě.

2 Zásilka
2.1 Označení zásilky
Každá Zásilka musí:
a) být označena úplnou a správnou adresou Odesílatele a adresou Adresáta,
b) mít obal takový, aby bezpečně chránil Předmět doručení, úplně a neprůhledně zakryl Předmět doručení, nebylo možné obal jednoduše poškodit nebo otevřít. Obal musí být čistý, nesmí mít ostré hrany.
c) být zabalením opatřena tak, aby nedošlo k vysypání, vytékání, šíření zápachu, vypařování, jakémukoliv úbytku, změny tvaru, vlastností, hmotnosti, skupenství apod., anebo jakémukoliv jinému pohybu části nebo celého Předmětu doručení mimo obal Zásilky.

2.2 Velikosti Zásilek, cena za Doručení Zásilky
a) Zásilky jsou dle svých parametrů řazeny do jednotlivých kategorií. Podle těchto kategorií je pak určena základní cena za Doručení Zásilky.
b) Jednotlivé sazby (základní cena) podle kategorie Zásilky jsou uvedeny v Ceníku.
c) K základní ceně mohou být, s ohledem na přání a požadavky Uživatele, připočítávány další doplatky (cena za další služby např. inkasní služby).
d) S ohledem na každý jednotlivý obchodní případ má Poskytovatel nárok na dodatečnou úhradu za poskytnuté služby (např. marný dojezd Doručovatele, čekání, uložení Zásilky), dle aktuálního Ceníku.

2.3 Předání/převzetí zásilky
a) Odesílatel/Adresát se zavazuje předat/převzít Zásilku nejpozději do 10 min. od příchodu Doručovatele na místo odkud/kam má být Zásilka odeslána/doručena.
b) Předává-li Zásilku Odesílatel, který není zároveň Zadavatelem, je Zadavatel povinen seznámit Odesílatele se všemi právy a povinnostmi příslušející Odesílateli.
c) Potvrdí-li Adresát svým podpisem převzetí Zásilky v pořádku a bez výhrad, je Zásilka považována řádně Doručenou.
d) Doručovatel nesmí nikdy Zásilku otevřít a to ani na pokyn Uživatele.

2.4 Předmět doručení, který nesmí být součástí Zásilky:
a) není řádně zabalen nebo chráněn odpovídajícím způsobem s ohledem na jeho hmotnost, rozměr, charakter nebo povahu,
b) je nezabezpečen proti pohybu uvnitř obalu Zásilky,
c) který je zakázáno dle platných zákonů a předpisů České republiky držet nebo vlastnit,
d) jeho přeprava je po jakékoliv dopravní cestě (zejména silniční, drážní, vodní a vzdušné) zakázána nebo podléhá zvláštním mezinárodním anebo národním zákonům nebo předpisů,
e) nabité střelné zbraně, výbušné a třaskavé látky, vojenskou munici a podobné předměty,
f) nebezpečné chemické látky, radioaktivní nebo toxické látky, jedy, biologický materiál,
g) křehké zboží nebo materiály,
h) zboží lehce podléhající zkáze, vyžadující zvláštní zacházení v průběhu přepravy (např. chlazení, mražení, tepelný ohřev, aj.),
i) cenné věci, bankovky a mince jakékoliv měny (neplatí pro částky do hodnoty 5.000 Kč, slovy: pět_tisíc_korun_českých), šeky, směnky, platební karty (kreditní, debetní, určené pro platbu po internetu, zákaznické, věrnostní, tankovací apod.), cenné papíry, drahé kovy, umělecké předměty a předměty jejich hodnota je vyšší než 5.000 Kč, slovy: pět_tisíc_korun_českých,
j) zvíře nebo zvířata,
k) Zásilka, která může ohrozit nebo poškodit život, zdraví nebo majetek Doručovatele, Uživatele anebo Třetí osoby,
l) splňuje veškeré požadavky, avšak Poskytovatel nezajišťuje služby v místě adresy Odesílatele nebo Adresáta nebo Zásilka neodpovídá kategoriím, které Poskytovatel stanovil.
Za porušení jakéhokoliv z bodů a) až l) nese v plném rozsahu a výši Odesílatel/Zadavatel.

2.5 Cena
(1) Cena za přepravu Zásilky je určena aktuálním Ceníkem uveřejněným na Webu.
(2) Cena za dodatečné poplatky a příplatky a způsoby úhrady ceny za Doručování je uvedena v aktuálním Ceníku.
(3) V případě, že Poskytovatel nemůže dokončit Doručování pro skutečnosti, za které neodpovídá, má nárok na poměrnou část ceny odpovídající uskutečněné přepravě dle aktuálního Ceníku.
(4) Poskytovatel vystavuje veškeré daňové doklady pouze v elektronické podobě, v souladu s platným právním předpisem České republiky.

2.6 Lhůty
(1) Lhůta pro Doručování se řídí přepravními lhůtami Poskytovatele, které jsou uvedeny v aktuálním Ceníku. Maximální přepravní lhůta je počítána od převzetí Zásilky Doručovatelem, do okamžiku předání Zásilky nebo do okamžiku, kdy je Zásilka Poskytovatele prohlášena za nedoručitelnou.
(2) Požaduje-li Odesílatel/Zadavatel při objednání konkrétní čas doručení Zásilky, je Poskytovatel oprávněn požadovaný čas odmítnout nebo potvrdit.

3 Práva a povinnosti Odesílatele/Zadavatele
(1) Odesílatel má právo před svým závazným rozhodnutím o využití služby získat veškeré potřebné a veřejné informace od Poskytovatele prostřednictvím webových stránek.
(2) Odesílatel má právo získat dodatečné informace od Poskytovatele, které bezprostředně souvisí s nabízenou Službou a tyto informace může Poskytovatel sdělit s ohledem na povahu požadovaných informací.
(3) Odesílatel má právo vyžádat si od Doručovatele informace vedoucí k ověření totožnosti Doručovatele pomocí identifikačního čísla Doručovatele a oprávnění k vyzvednutí Zásilky pomocí kódu identifikujícího jednoznačně Zásilku.
(4) Odesílatel je povinen seznámit se důkladně a v plném rozsahu se Všeobecnými podmínkami a aktuálním Ceníkem.
(5) Odesílatel je povinen veškeré informace o Zásilce uvést do Online formuláře, který je určen pro přihlašování Zásilek k doručení v systému Poskytovatele. Uvedené údaje se musí shodovat s údaji uvedenými na obalu Zásilky a na Přepravním listu zásilky.
(6) Odesílatel je povinen označit Zásilku 2× přesnou adresou, z toho 1× přesnou adresou Odesílatele a 1× přesnou adresou Adresáta. Adresa musí obsahovat:
a) označení (jméno a příjmení fyzické osoby anebo název právnické osoby),
b) přesný název ulice včetně čísla orientačního i popisného event. evidenčního (v případě, že bude u názvu ulice uvedeno pouze jedno číslo, bude toto číslo považováno za číslo popisné),
c) názvem obce, včetně označení části města (existuje-li),
d) přesným PSČ,
má-li Odesílatel doplňující informace, vztahující se k doplnění adresy vhodným způsobem, doporučuje se tyto informace na Zásilku uvést (číslo patra v budově, číslo bytové jednotky, číslo kanceláře aj.).
(7) Odesílatel je povinen a na své náklady zajistit zabalení Zásilky takovým způsobem, který je přiměřený k povaze Předmětu doručení. Zásilka musí být řádně zabalena a označena.
(8) Odesílatel je povinen překontrolovat údaje uvedené ve formuláři Přepravní list zásilky, které svým podpisem příp. razítkem potvrdí. Potvrzením tohoto formuláře je vyjádřen souhlas se Všeobecnými podmínkami, a s aktuálním Ceníkem. Nepotvrzení tohoto dokumentu (nepřítomnost Odesílatele na adrese uvedené v Online formuláři, požadavek na zrušení doručení zásilky, apod.), není dotčeno právo Poskytovatele na úhradu dle platného Ceníku, neboť byl požadavek závazně potvrzen odesláním Online formulářem.
(9) Odesílatel v žádném případě a za žádných okolností nesmí nabídnout a předat k doručení Zásilku obsahující Předmět doručení, který je v rozporu s jakýmkoliv bodem uvedeným v čl. 2.4.
(10) Jestliže Odesílatel u Poskytovatele podává Zásilku k doručení a jejím předáním pověří jinou osobu (předání v zastoupení), stává se z Odesílatele Zadavatel. Tento postup je možný, avšak Zadavatel je povinen tuto osobu seznámit se všemi právy a povinnostmi, tak aby byla veškerá ustanovení řádně splněna a dodržena. Jestliže dojde k některému porušení ustanovení, je Zadavatel odpovědný ve stejném rozsahu, jakou by Zásilku předával sám.
(11) Odesílatel je povinen při vyplňování Online formuláře určit jakým způsobem má být nakládáno se Zásilkou, kterou není možné doručit. Jestliže tak neučiní, je povinen převzít zpět nedoručenou Zásilku.
(12) Odesílatel je povinen upozornit Poskytovatele na přepravu Zásilek, specifického objemu, váhy nebo rozměru.
(13) Odesílatel je povinen přijmout zpět nedoručitelnou Zásilku.
(14) Odesílatel je odpovědný za přípravu Zásilky tak, aby Doručovatel mohl Zásilku v místě odeslání bez zbytečného odkladu převzít, pokud není Zásilka připravena a nebude možné, aby Doručovatel Zásilku převzal do 10 minut od svého příchodu na místo odeslání, je Odesílatel povinen zaplatit příplatek dle aktuálního Ceníku.
(15) Odesílatel/Zadavatel je povinen za přepravu Zásilky zaplatit cenu dle aktuálního Ceníku, pokud není Písemnou dohodou stanoveno jinak.
(16) Odesílatel/Zadavatel je povinen seznámit Adresáta s možností využití jeho telefonního čísla, v případě potřeby Poskytovatele, za účelem doručení Zásilky.

4 Práva a povinnosti Poskytovatele
(1) Poskytovatel má právo, v případě porušení některého z bodu těchto Všeobecných podmínek, upozornit Odesílatele na takovou skutečnost s možností odmítnutí přepravy Zásilky.
(2) Poskytovatel je povinen přijmout požadavek Odesílatele na nabídku Doručení Zásilky pomocí Online formuláře. Na základě možností pak elektronicky (SMS zprávou, emailem) informuje Odesílatele o přijetí nebo nepřijetí nabídky k doručení Zásilky. Povinnost přijmout požadavek neplatí, pokud to Poskytovateli nedovolují technické nebo technologické možnosti (technický výpadek výpočetní techniky, výpadek dodávky elektrického proudu apod.).
(3) Poskytovatel vede evidenci vztahující se k Doručování a dále dokumenty, které souvisí s průběhem Doručení.
(4) Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv následky, které mohou vzniknout v souvislosti s využitím Služeb (chybné, neoprávněné, nemožné, neúplné, nepřesné či jiným způsobem neúspěšné doručení Zásilky).
(5) Poskytovatel může Doručování zajistit sám nebo využít služeb Třetí osoby, odpovídá při tom, jako by přepravu vykonával sám.
(6) Poskytovatel je oprávněn, a to i bez uvedení důvodu odmítnout doručit Zásilku.
(7) Právní vztah mezi Poskytovatelem a Odesílatelem/Zadavatelem vzniká okamžikem potvrzení Závazného požadavku na doručení zásilky. Tímto okamžikem vzniká povinnost Poskytovatele doručit Zásilku a povinnost Odesílatele/Zadavatele zaplatit za Doručování dle aktuálního platného Ceníku.
(8) Poskytovatel se zavazuje zajistit Doručování v dohodnutých termínech a s náležitou odbornou péčí. Dále chránit zájmy Odesílatele/Zadavatele, pokud jde o ochranu Zásilky proti škodám.
(9) Poskytovatel je povinen na požádání předat kopii potvrzeného Přepravní listu zásilky Odesílateli/Zadavateli anebo Adresátovi. V případě žádosti Odesílatele/Zadavatele anebo Adresáta o potvrzení jeho vlastního dokladu o odeslání/předání Zásilky bude Poskytovatelem tento dokument přiložen k potvrzenému Přepravnímu listu zásilky.  Poskytovatel resp. Doručovatel však není povinen doklad Odesílatele/Zadavatele anebo Adresáta podepsat.

5 Odpovědnost za škodu
(1) Poskytovatel odpovídá za vzniklou škodu na Zásilce během přepravy, a to od okamžiku převzetí Zásilky do okamžiku předání Zásilky. Nejvýše však do výše 5.000,- Kč, slovy: pět_tisíc_korun_českých.
(2) Poskytovatel odpovídá za škodu vzniklou nedodržení času doručení Zásilky, a to v případě garance dodržení času ze strany Poskytovatele. Výše takto vzniklé škody je stanovena částkou základní ceny za doručení Zásilky, tzn. Doručování této Zásilky je zdarma.
(3) Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé na Zásilce (tj. škody vzniklé úplnou nebo částečnou ztrátou Zásilky, jejím poškozením nebo poškozením obalu) nebo za škody vzniklé pozdním doručením, vadným doručením Zásilky nebo opožděným pokusem o doručení Zásilky, pokud taková škoda byla způsobena:
a) v důsledku porušení povinností Odesílatele/Zadavatele,
b) vadou nebo přirozenou povahou obsahu Zásilky včetně obvyklého úbytku,
c) vadným nebo nedostatečným obalem,
d) mimořádnými událostmi jako je stávka, záplavy, násilné události, neřešitelné dopravní situace případně jiné obdobné závažné skutečnosti.
(4) Dojde-li ke ztrátě nebo poškození Zásilky obsahující listinné dokumenty nebo nosiče dat je výše ceny určena pouze cenou takového prázdného dokumentu nebo prázdného nosiče dat.
(5) Poskytovatel odpovídá pouze za škodu skutečnou, odpovědnost za ušlý zisk a jinou nemateriální újmu je vyloučena.
(6) Odesílatel/Zadavatel odpovídá za škodu, která vznikla Poskytovateli tím, že nesplnil některou ze svých povinností dle Všeobecných podmínek, včetně toho že předal Poskytovateli Zásilku v rozporu s čl. 2.4.

6 Reklamace
(1) Reklamaci odpovědnosti za škodu na Zásilce je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu po převzetí Zásilky Adresátem. V takovém případě je Adresát povinen zdržet se jakékoliv manipulace se Zásilkou, jinak nebude k reklamaci přihlédnuto jako k oprávněné.
(2) Reklamaci odpovědnosti za škody vzniklé pozdním nebo vadným doručením nebo opožděným pokusem o doručení Zásilky je nutno uplatnit bez odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne doručení Zásilky.
(3) Reklamace musí být vždy písemná, musí obsahovat přesné vyčíslení požadované škody a musí být doručena Poskytovateli ve lhůtě dle článku výše.
(4) Není-li uplatněn reklamační nárok ve stanovené lhůtě a způsobem výše popsaným, je Zásilka považována za řádně a včas doručenou.

7 Osobní údaje na nakládání s nimi
(1) Souhlasem se Všeobecnými podmínkami je vyjádřen dobrovolný souhlas Uživatele s tím, aby Poskytovatel v rámci příslušných zákonů zákon č. 101/2000 Sb., zákon č. 133/2000 Sb. a zákon č. 480/2004 Sb., nakládal s jeho Osobními údaji.

8 Autorská práva a Copyright
(1) Uživatel je povinen vždy a za všech okolností respektovat a dodržovat práva Poskytovatele, ostatních Uživatelů a Třetích osob při nakládání s autorskými právy k dílům a jiným předmětům duševního vlastnictví.
(2) Není-li výslovně uvedeno, nesmí Uživatel bez vědomí a písemného souhlasu Poskytovatele:
a) pozměnit nebo upravovat,
b) kopírovat nebo rozmnožovat,
c) sdělovat, rozšiřovat, předávat, pronajímat, distribuovat, zobrazovat, reprodukovat, publikovat, převádět, pronajímat, zapůjčovat, poskytovat licence nebo podlicence, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, originály nebo kopie všech textů, informací, dokumentů, grafických nebo zvukových děl, videí bez ohledu na formát, jakékoliv části systému aplikací, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele.
(3) Není-li výslovně uvedeno jinak těmito Všeobecnými podmínkami, nesmí Uživatel materiály Poskytovatele rovněž použít k vytvoření souborného nebo odvozeného díla.
(4) Autorská práva k veškerým informacím dostupným z Webu Poskytovatele, nebude-li uvedeno jinak, jsou ve vlastnictví Poskytovatele. Jejich šíření v jakékoliv podobě jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv jazyce je bez souhlasu Poskytovatele zakázáno.
(5) Veškerá práva k celému systému Poskytovatele včetně technického, technologického a dalšího řešení, nastavení a ovládání je rovněž ve vlastnictví Poskytovatele. Šíření v jakékoliv podobě, jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv jazyce je bez souhlasu Poskytovatele zakázáno.
(6) Uživatel nesmí svým chováním užívat Služby tak aby:
a) došlo ke snížení hodnoty díla Poskytovatele,
b) poškodil, znemožnil, zhoršil nebo přetížil systém Poskytovatele,
c) použil jakéhokoliv prostředku k rušení Služeb Poskytovatele,
(7) Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem pokoušet se nebo jakkoliv získávat jakékoliv originály nebo kopie veškerých informací a dokumentů, které nejsou nebo nebyly veřejně dostupné anebo nejsou určeny jemu.
(8) Poskytovatel tímto uděluje právo kopírovat, tisknout nebo převádět do elektronické podoby dokumenty sloužící pouze pro potřebu Uživatele následující:
a) tyto Všeobecné podmínky v celém rozsahu.
(9) Autorská práva se nevztahují na dokumenty, které je Poskytovatel povinen Uživateli ze zákona vydat (např. účetní doklady) a slouží pro jeho potřebu.
(10) Uživatel si je vědom, že není oprávněn užívat obchodní jméno Poskytovatele, jeho doménové jméno, loga, ochranné známky a obchodní nebo jiná označení Poskytovatele.

9 Závěrečná ustanovení
(1) Jestliže některý bod není řešen těmito Všeobecnými podmínkami, řídí se platným právním řádem České republiky.
(2) Platnost těchto Všeobecných podmínek počíná dnem 1. dubna 2011 a doba platnosti je do vydání dokumentu nahrazujícího, upravujícího, rozšiřujícího nebo měnícího stávající Všeobecné podmínky nebo dnem určeným Poskytovatelem.
(3) Jestliže dojde k soudnímu sporu, který nebude vyřešen smírnou cestou, je věcně a místně příslušným soudem soud dle sídla Poskytovatele.
(4) Tyto Všeobecné podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
(5) Neplatnost některého ustanovení Všeobecných podmínek, a to z části nebo celého, nezpůsobí neplatnost těchto Všeobecných podmínek.